Zespół Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk

Zespołem Pedagogiki Medialnej kieruje prof. APS dr hab. Maciej Tanaśbyły Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogii Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, obecnie Kierownik Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej(Link do innej strony). Członkami Zespołu są eksperci wywodzący się z różnych środowisk naukowych reprezentujących dyscyplinę pedagogiki medialnej, a także specjaliści w dziedzinie informatyki, osoby związane z mediami oraz socjolodzy i przedstawiciele świata sztuki.

 Jak konstatuje prof. Maciej Tanaś pedagogika medialna jest obszarem szczególnie interdyscyplinarnym. „Nowe technologie rodziły i będą rodzić napięcia społeczne i rozmaite wyzwania” – przypomniał na spotkaniu inaugurującym profesor. Stąd potrzeba kształcenia nie tylko dzieci i młodzieży, ale też osób zarządzających edukacją, w tym ministerstw, odpowiedzialnych za organizację kształcenia na różnych poziomach.

W obrębie struktury Komitetu Nauk Pedagogicznych (Link do innej strony) Polskiej Akademii Nauk (KPN PAN) wyłoniono 21 sekcji, (Link do innej strony) w tym Sekcję Pedagogiki Medialnej (Link do innej strony), w skład której weszli:

dr hab. prof. APS Maciej Tanaś – Przewodniczący

dr hab. prof. UR Marta Wrońska – Z-ca przewodniczącego

dr hab. prof. APS Józef Bednarek

prof. dr hab. Stanisław Juszczyk

dr hab. prof. UP Barbara Kędzierska

dr hab. prof. US Małgorzata Makiewicz

dr hab. prof. UR Janusz Miąso

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

dr hab. prof. UMK Dorota Siemieniecka

Zespół Pedagogiki Medialnej KNP PAN rozpoczął swoją działalność 25 stycznia 2019 r. W tym dniu odbyło się posiedzenie inauguracyjne Zespołu, które miało miejsca w  Sali Senatu Akademii Pedagogii Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Fotorelacja – tutaj.(Link do innej strony)

Celem spotkania było podjęcie decyzji programowych i organizacyjnych dotyczących następujących zagadnień:

  1. Przedstawienie stanu pedagogiki medialnej w Polsce – mapy pól badań dotyczących zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, podejmowanych w ośrodkach akademickich w Polsce.
  2. Przedstawienie propozycji koniecznych działań wspierających rozwój naukowy młodych uczonych w zakresie  pedagogiki medialnej.
  3. Przygotowanie rekomendacji dla Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących realizacji edukacji medialnej w szkołach.
  4. Przygotowanie rekomendacji dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących potrzeby uzupełniającego kształcenia nauczycieli w zakresie pedagogiki medialnej.

Na spotkaniu było obecny przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (w kadencji 2015-2019), Pan Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski. Pan Profesor umieścił na swoim blogu szczegółowe sprawozdanie z tego spotkania: Zespół Pedagogiki Medialnej o poważnych problemach edukacji w dwóch światach(Link do innej strony). Swoją obecnością zaszczycił także Pan Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – pełniący wówczas funkcję Rektora Akademii Pedagogii Specjalnej, który skonstatował, iż „możemy zacząć nowy etap rozwoju tej subdyscypliny nauk pedagogicznych, w obrębie której powstają prace doktorskie i habilitacyjne”. 

Drugie spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN odbyło się  5 kwietnia 2019 r.  w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego, w Sali Rady Wydziału Pedagogicznego (obecnie Instytut Pedagogiki). Gospodarzem spotkanie był Pan Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski, ówczesny dziekan Wydziału Pedagogicznego (obecnie Dyrektor Instytutu Pedagogiki). Do Rzeszowa przyjechali pracownicy nauki z całej Polski. Miedzy innymi z: Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Spotkanie miało charakter roboczy. Naukowcy obradowali w czterech zespołach zadaniowych przygotowując ekspertyzy i rekomendacje dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas spotkania został zatwierdzony Regulamin Przyznawania Honorowego Patronatu Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, który przygotowała Pani prof. dr hab. Małgorzata Makiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Profesor zgłosiła pierwszy wniosek o przyznanie patronatu dla przedsięwzięcia:

 Opera matematyczna „Paradoksalny rozkład sfery”, Scenariusz, muzyka i reżyseria: Roman Kołakowski.

Bardzo ciekawym punktem drugiego spotkania był prezentacja realizacji edukacji medialnej na Wydziale Pedagogicznym przygotowana przez studentki z Koła Naukowego „MATRIKS”(Karolina Muszyńska, przewodnicząca Koła i Hanna Miciuda, zastępca) działającego  przy Katedrze Pedagogiki Medialnej. Studentki przedstawiły sprawozdanie z realizacji projektu badawczego pt. „Bezpieczeństwo młodzieży w mediach społecznościowych”, który przygotowały pod kierunkiem Pana dra Jakuba Czopka i Pani mgr Mareny Pieniążek.  Zademonstrowały zaprojektowaną przez siebie medialną grę dydaktyczną, która wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród naukowców.

Kolejne spotkanie członków Zespołu Pedagogiki Medialnej miało miejsce 18 października 2019 roku  w Sali Senatu Akademii Pedagogii Specjalnie im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały prace każdego zespołu badawczego(Link do innej strony):

Zespół I. Stan pedagogiki medialnej w Polsce – mapy pól badań podejmowanych w ośrodkach akademickich.

Zespół II. Działania wspierające rozwój młodych uczonych w zakresie pedagogiki medialnej.

Zespół III. Rekomendacje dla MEN dotyczące realizacji edukacji medialnej w szkołach.

Zespół IV. Rekomendacje dla MNiSW dotyczące potrzeby kształcenia uzupełniającego nauczycieli w zakresie pedagogiki medialnej.

W spotkaniu wziął także udział  Pan dr Rafał Lew-Starowicz, ówczesny przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Edukacji.

Fotorelacja –  Galeria Fotografii APS w Warszawie